15 تست مفهومی زیست شناسی و بررسی آن ها


1)کدام عبارت صحیح است؟
1) دفاع غیر اختصاصی در برابر همه میکروب ها یکسان عمل می کند.
2) اغلب لنفوسیت ها بین خون و لنف در گردش هستند.
3) اینترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید می شود، سبب بروز مقاومت کوتاه مدت در برابر همه ویروس ها می شود.
4) بسیاری از کرم های حلقوی و نرم تنان روی بدن خود مایع مخاطی به عنوان دفاع غیراختصاصی در مقابل عوامل مهاجم دارند.
 
پاسخ: گزینه 4                  
گزینه 1: دفاع غیر اختصاصی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند.
گزینه 2: تعدادی از لنفوسیت ها بین خون و لنف در گردش هستند.
گزینه 3: اینترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید می شود، سبب بروز مقاومت کوتاه مدت در برابر بسیاری از ویروس ها می شود.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 6، 10، 11 و 23)
 
2)کدام در مورد انسان صحیح است؟
1) هیستامین در بدن توسط 2 گروه از سلول ها ساخته می شود.
2) اگر جهشی سبب تغییر فعالیت نقاط وارسی سلول های بدن انسان شود، در مبارزه با آن ها، پرفورین نقش اصلی را دارد.
3) ماستوسیت همانند لنفوسیت ها دارای گیرنده آنتی ژنی می باشد.
4) محلی که لنفوسیت های T انسان، توانایی شناسایی سلول های خودی از غیرخودی را کسب می کنند، در جلوی جناغ واقع شده است.
 
پاسخ: گزینه 2                  
گزینه 1: هیستامین در بدن توسط 3 گروه از سلول ها ساخته می شود (بازوفیل در خون، ماستوسیت در بافت و سلول های آسیب دیده در فرایند التهاب).
گزینه 2: در مبارزه با سلول های سرطانی، پرفورین نقش اصلی را دارد.
گزینه 3: ماستوسیت ها برخلاف لنفوسیت ها، فاقد گیرنده آنتی ژنی می باشند.
گزینه 4: محلی که لنفوسیت های T انسان، توانایی شناسایی سلول های خودی از غیرخودی را کسب می کنند، تیموس بوده که در پشت استخوان جناغ و در جلوی نای واقع شده است.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 11، 20، 18 و 127)
(زیست شناسی و آزمایشگاه 1، صفحه 88)
 
3)چند مورد از عبارت های زیر صحیح است ؟
* ایمنی ناشی از واکسن و سرم، به ترتیب فعال و غیرفعال است.
* لیزوزیم و پروتئین های مکمل، روی دیواره باکتری ها عمل می کنند.
* در بیماری MS، اختلال اولیه در عمل لنفوسیت های B رخ می دهد.
* ترشح پادتن از پلاسموسیت ها، بدون نیاز به مصرف ATP می باشد.
1) 3 مورد                  2) 2 مورد                       3) 4 مورد                4) 1 مورد
 
پاسخ: گزینه 2                  
گزینه 1: ایمنی ناشی از واکسن و سرم، به ترتیب فعال و غیرفعال است زیرا واکسن میکروب ضعیف یا کشته شده و یا سم خنثی شده میکروب است که دستگاه ایمنی را تحریک کرده و پادتن و سلول های خاطره را به وجود می آورد ولی سرم، پادتن آماده است که به بدن تزریق می شود.
گزینه 2: لیزوزیم و پروتئین های مکمل، به ترتیب روی دیواره و غشاء باکتری ها عمل می کنند.
گزینه 3: در بیماری  MS(خود ایمنی)، اختلال اولیه در عمل لنفوسیت های B رخ می دهد زیرا در خود ایمنی، لنفوسیت های Bسلول های  بدن را به عنوان سلول های غیرخودی شناسایی می کنند.
گزینه 4: ترشح پادتن از پلاسموسیت ها، توسط فرایند اگزوسیتوز (خروج مولکول های درشت) و با مصرف ATP می باشد.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 6، 9، 17 و 19)
(زیست شناسی و آزمایشگاه 1، صفحه 38)
4)تخریب مغز استخوان میزان چند مورد از موارد زیر را کاهش می دهد؟
* پرفورین       * هیستامین      * لیزوزیم      * پروتئین های مکمل
1) 3 مورد                   2) 2 مورد                   3) 1 مورد                    4) 4 مورد
 
پاسخ: گزینه 1                  
پرفورین توسط لنفوسیت های T، هیستامین توسط بازوفیل ها و پروتئین های مکمل توسط ماکروفاژها تولید می شوند پس با تخریب مغز استخوان، مقدار آن ها کاهش می یابد.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 9، 11 و 14)
(زیست شناسی و آزمایشگاه 1، صفحه 88)
 
5)مونومر سازنده .... می تواند با سایرین تفاوت اساسی داشته باشد.
1) ماده ای که باعث (محرک) رشد و تقسیم لنفوسیت های B می شود.
2) ماده ای که سبب بروز علائم آلرژی می شود.
3) ماده ای که باعث سوراخ کردن دیواره باکتری ها می شود.
4) ماده ای که در یونجه فعالیت ضد قارچی دارد.
 
پاسخ: گزینه 1        
گزینه 1: ماده ای که باعث رشد و تقسیم لنفوسیت های B می شود آنتی ژن نام دارد. آنتی ژن ها اغلب پروتئینی یا پلی ساکاریدی هستند.
گزینه 2: ماده ای که سبب بروز علائم آلرژی می شود، هیستامین (پروتئین) است که از آمینو اسید ساخته شده است.
گزینه 3: ماده ای که باعث سوراخ کردن دیواره باکتری ها می شود، آنزیم لیزوزیم (پروتئین)  است که از آمینو اسید ساخته شده است.
گزینه 4: ماده ای که در یونجه فعالیت ضد قارچی دارد، پپتیدهای غنی از گوگرد است که از آمینو اسید ساخته شده است.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 6، 12، 20 و 23)
 
6)کدام عبارت صحیح است؟
1) اطلاعات حسی از همه نقاط بدن به تالاموس می آیند و تقویت می شوند.
2) نخاع، مرکز اغلب انعکاس های بدن است.
3) مغز اغلب حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است.
4) بسیاری از نورون ها را لایه ای از جنس غشاء به نام غلاف میلین پوشانده است.
 
پاسخ: گزینه 4                  
گزینه 1: اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن به تالاموس می آیند و تقویت می شوند.
گزینه 2: نخاع، مرکز برخی از  انعکاس های بدن است.
گزینه 3: مغز همه حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 29، 40، 44 و 51)
 
7)کدام عبارت نادرست است؟
1) پروتئین های موجود در غلاف میلین توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی سلول های پشتیبان (نوروگلیا) ساخته می شوند.
2) اختلاف میان کم ترین و بیشترین اختلاف پتانسیل خارج و داخل نورون، بیش از 105 میلی ولت است.
3) تعداد گره های عصبی در زنبور از پلاناریا بیشتر است.
4) در نورون حرکتی، گره رانویه را در دندریت می توان یافت.
 
پاسخ: گزینه 4                  
گزینه 1: پروتئین هایی که وارد غشاء شده و یا به بیرون از سلول ترشح می شوند، توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند.
گزینه 2: اختلاف پتانسیل در انتهای ورود یون های سدیم به درون نورون، 40+  و بعد از خروج ناگهانی پتاسیم، اختلاف پتانسیل به منفی ترین حد می رسد (کمتر از 65-). بنابراین اختلاف این دو حد آستانه، مقداری بیش از 105 میلی ولت خواهد بود.
گزینه 3: تعداد گره های عصبی در حشرات از پلاناریا بیشتر است.
گزینه 4: دندریت نورون حرکتی فاقد غلاف میلین است پس در آن گره رانویه نیز وجود ندارد.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 30، 32 و 51)
(زیست شناسی و آزمایشگاه 1، صفحه 30)
 
8)کدام عبارت نادرست است؟
1) در جسم پینه ای، هسته نورون وجود ندارد.
2) در انعکاس زردپی زیر زانو، کانال های دریچه دار سدیمی در نورون حرکتی ماهیچه عقب ران باز نمی شوند.
3) مواد روان گردان بیشترین اثر خود را روی هدایت پیام عصبی می گذارند.
4) در انعکاس زردپی زیر زانو، جسم سلولی نورون حسی، در ریشه پشتی نخاع قرار دارد.
 
پاسخ: گزینه 3                            
گزینه 1: جسم پینه ای از تارهای عصبی (آکسون یا دندریت های بلند) تشکیل شده است.
گزینه 2: نورون حرکتی ماهیچه عقب ران توسط نورون رابط مهار می شود در نتیجه پتانسیل عمل در آن رخ نمی دهد و کانال های سدیمی آن باز نمی شوند.
گزینه 3: مواد روان گردان شبیه انتقال دهنده های عصبی هستند و بیشتر روی سیناپس کار می کنند یعنی اثر اصلی آن ها روی انتقال پیام عصبی است نه هدایت آن.
گزینه 4: در انعکاس زردپی زیر زانو، جسم سلولی نورون حسی،  در خارج از نخاع و در ریشه پشتی قرار دارد.
 (زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه های 35، 40 و 42)
 
9)در یک سلول عصبی با رسیدن پتانسیل غشاء به حدود (70- میلی ولت) .... از طریق کانال دریچه دار .... می شود.
1) ورود پتاسیم به سلول – بیشتر  
2) خروج پتاسیم از سلول – بیشتر
3) ورود سدیم به سلول – بیشتر  
4) خروج پتاسیم از سلول – متوقف
 
پاسخ: گزینه 4                            
در یک سلول عصبی با رسیدن پتانسیل غشاء به حدود (70- میلی ولت)، با بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، خروج پتاسیم از سلول متوقف می شود.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه 32)
 
10)در مورد انعکاس زردپی زیر زانو، کدام عبارت نادرست است؟
1) 4 سیناپس در این مسیر وجود دارد که در آن ها انتقال دهنده های عصبی آزاد می شود.
2) در ماده خاکستری نخاع، در مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، 3 سیناپس وجود دارد.
3) در مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، 3 سیناپس تحریکی وجود دارد.
4) در مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، 2 سیناپس مهاری وجود دارد.
 
پاسخ: گزینه 4                  
گزینه 1: 4 سیناپس در این مسیر وجود دارد که در آن ها انتقال دهنده های عصبی آزاد می شود:
(1) پایانه آکسونی نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران (سیناپس تحریکی).
(2) پایانه آکسونی نورون حسی با نورون رابط (سیناپس تحریکی).
(3) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه عقب ران (سیناپس مهاری).
(4) پایانه آکسونی نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران با ماهیچه جلوی ران (سیناپس تحریکی).
سیناپس نورون حرکتی ماهیچه عقب ران با ماهیچه عقب ران در این مسیر هیچ فعالیتی ندارد و انتقال دهنده های عصبی مهاری یا تحریکی در آن یافت نمی شود (سیناپس غیرفعال).
گزینه 2: در ماده خاکستری نخاع، در مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، سه سیناپس وجود دارد. یکی بین نورون حسی و نورون رابط، یکی بین نورون حسی و نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران و دیگری بین نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچه عقب ران.
گزینه 3: در مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، 3 سیناپس تحریکی وجود دارد.
گزینه 4: در مسیر انعکاس زردپی زیر زانو، 1 سیناپس مهاری وجود دارد.
(زیست شناسی و آزمایشگاه 2، صفحه 44)
 
11)کدام عبارت نادرست است؟
1) یکی از تغییراتی که در اغلب RNA های یوکاریوتی انجام می شود، کوتاه شدن RNA اولیه است.
2) ماده ژنتیک همه سلول های بدن یک موجود، یکسان است.
3) همه هاگ های جهش یافته آزمایش بیدل و تیتوم برای رشد نیاز به آرژینین داشتند.
4) جایگاه آغاز رونویسی به اولین نوکلئوتیدی از  DNA گفته می شود که رونویسی می شود.
 
پاسخ: گزینه 3                  
گروهی از هاگ های جهش یافته آزمایش بیدل و تیتوم برای رشد نیاز به آرژینین داشتند.
(زیست شناسی پیش دانشگاهی، صفحه های 6، 10،18 و 21)
 
12)در ملخ ....
1) آنزیم RNA پلی مراز می تواند به تنهایی رونویسی را شروع کند.
2) تنظیم بیان ژن می تواند بعد از عمل ترجمه نیز صورت گیرد.
3) تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد.
4) محصول فعالیت RNA پلی مراز II، دارای آنتی کدون آغاز است.
 
پاسخ: گزینه 2                  
گزینه 1: در یوکاریوت ها آنزیم RNA پلی مراز نمی تواند به تنهایی رونویسی را شروع کند.
گزینه 2: در یوکاریوت ها، تنطیم بیان ژن ممکن است قبل از رونویسی، هنگام رونویسی یا بعد از آن صورت گیرد. همچنین این تنظیم قبل از ترجمه، هنگام عمل ترجمه و یا بعد از عمل ترجمه نیز ممکن است رخ دهد.
گزینه 3: در پروکاریوت ها ممکن است تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد.
گزینه 4: محصول فعالیت RNA پلی مراز II، پیش ساز های mRNA و برخی RNA های کوچک است که فاقد آنتی کدون آغاز می باشند.
(زیست شناسی پیش دانشگاهی، صفحه های 9، 23 و 24)
 
13)کدام یک نادرست است؟
1) محصول فعالیت RNA پلی مراز I، مسئول تشکیل پیوند پپتیدی در فرایند ترجمه است.
2) RNA پلی مراز II، از ژن سازنده آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید رونوشت برداری می کند.
3) طبق مدلی که ژاکوب و مونو برای نحوه بیان ژن ها پیشنهاد کردند، اطلاعات چند ژن می تواند توسط یک RNA پیک به ریبوزوم منتقل شود.
4) در مرحله دوم رونویسی، پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.
 
پاسخ: گزینه 4                  
گزینه 1: محصول فعالیت RNA پلی مراز I، rRNA می باشد که مسئول تشکیل پیوند پپتیدی در فرایند ترجمه است.
گزینه 2: برای ساخته شدن آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید (یک پروتئین) به mRNA نیاز است که آنزیم RNA پلی مراز II، آن را می سازد.
گزینه 3: طبق مدل ژاکوب و مونو (مدل اپران)، اطلاعات چند ژن می تواند توسط یک RNA پیک (mRNA  چند ژنی)به ریبوزوم منتقل شود.
گزینه 4: در مرحله دوم رونویسی، آنزیم RNA پلی مراز، پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته DNA را می شکند.
(زیست شناسی پیش دانشگاهی، صفحه های 9، 10 و 23)
 
14) در اپران لک ....
1) یک mRNA  با 3 رمز آغاز و 3 رمز پایان ساخته می شود.
2) میل ترکیبی عامل تنظیمی به پروتئین مهارکننده کمتر از میل ترکیبی پروتئین مهارکننده به اپراتور است.
3) بخش تنظیمی، شامل 3 ژن ساختاری است.
4) در صورت عدم وجود لاکتوز در محیط، محصول ژن تنظیم کننده، تغییر شکل پیدا می کند.
 
پاسخ: گزینه 1                  
گزینه 1: در اپران لک، یک mRNA چند ژنی با 3 رمز آغاز و 3 رمز پایان ساخته می شود.
گزینه 2: میل ترکیبی عامل تنظیمی (آلولاکتوز) به پروتئین مهارکننده بیشتر از میل ترکیبی پروتئین مهارکننده به اپراتور است.
گزینه 3: بخش تنظیمی، شامل اپراتور و راه انداز است.
گزینه 4: در صورت وجود لاکتوز در محیط، محصول ژن تنظیم کننده (پروتئین مهارکننده)، بعد از اتصال به آلولاکتوز تغییر شکل پیدا می کند.
(زیست شناسی پیش دانشگاهی، صفحه های 22 و 23)
 
15)در فرایند ساخته شدن یک زنجیره پلی پپتیدی با 39 آمینواسید، ....
1) 40 رمز وارد جایگاه P و 39 رمز وارد جایگاه A ریبوزوم می شود.
2) تعداد حرکات ریبوزوم با تعداد پیوند پپتیدی تشکیل شده برابر و مساوی 38 است.
3) mRNA بالغ مورد استفاده شده، دارای 117 نوکلئوتید است.
4) زنجیره پلی پپتیدی از آخرین tRNA در جایگاه  Aریبوزوم جدا می شود.
 
پاسخ: گزینه 2                  
گزینه 1: 39 رمز وارد جایگاه P و 39 رمز وارد جایگاه A ریبوزوم می شود.
گزینه 2: همیشه تعداد حرکات ریبوزوم با تعداد پیوند پپتیدی تشکیل شده برابر و در این مثال مساوی 38 است.
گزینه 3: mRNA بالغ مورد استفاده شده، دارای 40 رمز سه نوکلئوتیدی بوده و بنابراین دارای 120 نوکلئوتید است.
گزینه 4: زنجیره پلی پپتیدی از آخرین tRNA در جایگاه  Pریبوزوم جدا می شود.
(زیست شناسی پیش دانشگاهی، صفحه های 14، 15، 16 و 17)
 
 

/ 0 نظر / 70 بازدید