نکات مهم زیست شناسی جانوری

Ø

 عروس دریایی:

Ø گردش مواد را به کمک کیسه ی گوارشی انجام می دهد.

Ø دستگاه عصبی به صورت شبکه عصبی است.

Ø گردش مواد در لوله های شعاعی و لوله ی دایره ای کیسه گوارشی روی می دهد.

Ø در ابتدای کیسه ی گوارشی دهان دارد.

Ø سلول های پوشاننده ی لوله های شعاعی مژک هایی دارند که در زنش آ« ها به حرکت مواد در لوله ها کمک می کند.

Ø گوارش اول برون سلولی و سپس درون سلولی است.

Ø نسبت به حرکات مداوم آب واکنشی نشان نمی دهد (عادی شدن)

Ø در عروس دریایی فاصله ی سلول ها با آب چندان زیاد نیست.

وال گوژپشت:

 

Ø پستاندار

 

Ø قلب چهار حفره ای

 

Ø تولید مثل داخلی

 

Ø دارای جفت و رحم

 

Ø دارای دیافراگم

 

Ø بچه زا

 

Ø قشر مخ در آنها به پردازش اطلاعات صوتی می پردازد.

 

Ø برگترین جانور روی زمین است.

 

Ø تغذیه از ماهی کوچک و خرچنگ ریز

 

Ø وال ها قادر به پژواک سازی اند البته کم تر از خفاش ها و دولفین ها

 

Ø قادر به مهاجرت اند.

 

Ø دو طرف آرواره ای بالا چند ردیف اندام شانه مانند دارد.

 

Ø چین خوردگی قشر مخ در وال ها و سایر پریمات ها بیش تر از دیگر مهره داران است البته پس از انسان

 

Ø غذا: گوارش مکانیکی در دهان ذرات غذایی هیدرولیز مونومر جذب در روده ورود مونومر

 

Ø با شش تنفس می کنند.

پلاناریا:

 

Ø کرم پهن

 

Ø چشم جای شکل (ساده ترین گیرنده ی نوری در پلاناریا به چشم جامی معروف است).

 

Ø مغز پلاناریا از گره عصبی (توده هایی از جسم سلول نورون ها تشکیل شده است).

 

Ø این موجود در طناب عصبی موازی دسته هایی از اکسون و دندریت دارد که همراه با مغز دستگاه عصبی مرکزی و از این دو رشته اعصاب کوچکتری انشعاب یافته که دستگاه عصبی محیطی است.

 

Ø پلاناریا از تمام سلول های بدن خود آمونیاک دفع می کند.

 

Ø پلاناریا تنفس پوستی دارند (انتشار ساده)

 

Ø پهن بودن پلاناریا در افزایش نسبت سطح مؤثر است.

 

Ø پوست نازک دارند که تبادل گازها را تسهیل می کند.

 

Ø شبکه ی مویرگی غنی در زیر سطح خود دارند که برای نقل و انتقالات گازهای تنفسی لازم است.

زنبور:

 

Ø شیره ی گل را می خورند.

 

Ø از گرده برای تغذیه ی نوزاد استفاده می کنند.

 

Ø در گرده افشانی معمولاً گرده افشانی زرد یا آبی را انجام می دهند.

 

Ø رفتار زنبور نر کارگر در دفاع از کندو رفتار مشارکتی است.

 

Ø تنفس نایی

 

Ø گردش خون باز

 

Ø اسکلت کیتین

 

Ø ماده ی دفعی اسید اوریک

 

Ø زنبور عسل ماده نوعی رفتار مشارکتی است.

 

Ø زنبور عسل چشم مرکب دارد.

 

Ø زنبور عسل ملکه قادر است با بکرزایی زنبور نر تولید کند.

 

Ø زنبورهای ژاپنی نسبت به زنبورهای سرخ راهبرد دفاعی خاص نشان می دهند.

 

Ø زنبورهای وارداتی اروپا به ژاپن فاقد راهبرد دفاعی خاص نسبت به زنبور سرخ هستند.

پروانه:

 

Ø پروانه مونارک: پروانه ای که هزاران کیلومتر از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت می کند.

 

Ø الف) تنفس نایی

 

Ø ب) گردش خون باز

 

Ø ج) اسکلت خارجی از جنس کیتین

 

Ø د) مفصل گوی و کاسه

 

Ø ر) جمعیت فرصت طلب

 

Ø ز) طناب عصبی شکمی و در هر نقطه یک گره عصبی قطعه را کنترل می کند.

 

Ø س) دفع ماده ی نیتروژندار اسید اوریک است.

 

Ø ش) تعیین جنسیت با ماده است.

 

پروانه­ی شب پرواز فلفلی (بیستون بتولاریا) در دو نوع روشن و تیره هستند که رنگ روشن آن در جنگل های پاک دوردست فراوان و رنگ تیره آن در جنگل آلوده بر مینگهام بیشتر است. در مثال ملانینی شدن صنعتی این پروانه معرفی شده.

 

پروانه شب پرواز فلفلی: تنفس نایی، گردش خون باز، اسکلت خارجی از کیتین، مفصل گوی و کاسه، جمعیت فرصت طلب، طناب عصبی شکمی، دفع اسید اوریک، تعیین جنسیت با ماده است.

 

پروانه شب پرواز (بیدها)

 

پروانه ابریشم (موری):

 

Ø حساس ترین انواع گیرنده های شیمیایی روی شاخک جنس نر نوعی پروانه ی ابریشم است.

 

Ø این پروانه: تنفس نایی، جمعیت فرصت طلب، گردش خون باز، ماده­ی دفعی اسید اوریک، اسکلت خارجی از کیتین، طناب عصبی شکمی دارد، تعیین جنسیت با ماده است.

 

پروانه ی مقلد (پروانه ی غیر سمی):

 

Ø در اثر جهش طرح هایی شبیه طرح روی بال پروانه سمی در این پروانه ایجاد شده است.

 

Ø شایستگی تکاملی این پروانه ها وابسته به فراوانی آنهاست زمانی که تعداد کم باشد، شایستگی زیاد و بلعکس

 

Ø این پروانه ها نیز ویژگی های تنفس نایی، جمعیت فرصت طلب، گردش خون باز، ماده ی دفعی اسید اوریک، اسکلت خارجی کیتین، طناب عصبی شکمی، تعیین جنسیت با ماده دارند.

 

پروانه­ی (operpohthra Brumata):

 

Ø جمعیت فرصت طلب، تنفس نایی، گردش خون باز، ماده­ی دفعی اسید اوریک، تعیین جنسیت با ماده، اسکلت خارجی کیتین، دارند و همچنین طناب عصبی شکمی.

 

Ø در پاییز تخم می گذارند، لارو در بهار از تخم خارج می شود، در تابستان لارو از برگ استفاده می کند، تا پائیز به صورت شفیره در خاک می ماند، در پائیز از پیله خارج می شود، بیشترین مرگ و میر در زمستان برای تخم (سرما)، بیشترین مرگ و میر برای لارو در بهار است (نبودن غذا)

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 209 بازدید