طبقه بندی جانداران از نظر کسب انرژی

الف: تولید کننده یا اتوتروف:

ماده ی آلی لازم را به کمک مواد معدنی ساده میسازد(پیوند کربن-کربن ایجاد میکند) این گروه شامل گیاهان سبز, برخی از آغازیان,برخی از باکتری ها(گوگردی ارغوانی-گوگردی سبز-غیرگوگردی ارغوانی-سیانوباکتری ها-نیتروزموناس و نیترو باکتر)

ب: مصرف کننده یا هتروتروف:مواد آلی لازم را از جانداران دیگر دریافت میکنند.(کربن لازم برای ساخت مواد آلی را منحصرا از جاندار دیگر میگیرد. مانند:همه ی جانوران-همه ی قارچ ها-برخی آغازیان وبرخی باکتری ها در این گروه جا دارند.

نکته: همه ی تولید کنندگان به نور نیاز ندارند.

نکته:همه  ی تولید کنندگان هسته و انذامک ندارند.

نکته:همه ی تولیدکنندگان از دی اکسید کربن برای ساخت ماده ی الی استفاده نمیکنند.

 

نویسنده:کورش صالحی

/ 0 نظر / 122 بازدید