جانورشناسی

دستگاه گوارش


1-حشره اتی  گیاهخوار هستند.

2-  صفحات آرواره ای در اطراف دهان خود دارند برای بریدن گیاهان

3- دستگاه گوارش شامل دهان- مری- چینه دان- سنگدان- معده- روده- مخرج

4-   کیسه های معدی روی چینه دان و سنگدان و معده را گرفته اند و آنزیم تولید می کنند

5- روده ی ملخ آب را جذب می کند و مواد غذایی را فشرده تر می کند.

6- سنگدان محل هضم مکانیکی و معده محل  شیمیایی و جذب غذاست.

 

دستگاه تنفس

1- دارای تنفس نایی است.

2- برای تبادل گازها بین سلول و هوا، نیازی به همکاری دستگاه گردش مواد نیست

3- کارامدترین دستگاه تنفسی را دارد.

 

دستگاه گردش خون

1-  گردش خون باز (دارای همولنف) و قلب لوله ای منفذ دار در سطح پشتی جانور است

2- قلب  در واقع یک رگ پشتی است که متسع شده است

3- قلب از طریق رگ جلویی (گاهی آن را آئورت می نامند )  خون را به سر و سایر بخش های بدن می راند.

 4- مویرگ و سیاهرگ ندارد.

5- حرکت ماهیچه های بدن جانور خون را به بخش های عقبی بدن می راند.

6- هنگام استرحت قلب، خون از طریق چند منفذ به قلب باز می گردد. (دریچه های این منافذ به هنگام انقباض قلب بسته می شوند)

7- منافذ قلب ملخ از مقابل کیسه های معدی جانور شروع می شود.

 

دستگاه دفع مواد زاید

1- ماده ی دفعی ملخ  اوریک اسید است.

 

دستگاه حرکتی

1- اسکلت خارجی از جنس کیتین دارند.

2- کیتین پلی ساکاریدی است که علاوه بر اسکلت خارجی حشرات در دیواره قارچها نیز وجود دارد.

 

دستگاه عصبی و حواس

1 - چشم مرکب دارد.

2-  دارای یک طناب عصبی شکمی و این طناب در  هر بند یک گره عصبی  دارد.

3- مغز شامل چندین گره عصبی می باشد.

 

تعیین جنسیت

1- ملخ ماده 22+xx و ملخ نر 22+xo است.

2-  تعیین جنسیت با ملخ نر است.چون دو نوع گامت تولید می کند


 

جمعیت شناسی

1-  از جمعیت های فرصت طلب است یعنی :

         اندازه کوچک . عمر کوتاه .بدون رقابت .

2-  ضریب گنجایش محیط برای این گروه تعریف نشده است.

3 - بیشتر انرژی صرف زادآوری می شود.

4 - تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار می گیرند.

/ 0 نظر / 42 بازدید